ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഷേന്ഴേൻ കൈരുഇ ഒപ്തൊ-ഇടപെടലുകള് കോ, ലിമിറ്റഡ്, സ്ക്രീൻ മറു മൊബൈൽ ഫോൺ കേസ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വിൽപ്പന ടീം നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ, നിർമ്മാണം, സാങ്കേതികവിദ്യ മൂത്തു, കർശനമായ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ (ഇക്ച്, ഇപ്ക്ച് ഓരോ വരിയിൽ, മുൻകൂറായി ഫ്ക്ച്, ഒക്ച്, താല്ക്കാലികപ്രതികരണമായിരുന്നോ), പുതുതായി കൃത്യമായ വലിപ്പം പ്രൊഫഷണൽ ആർ ആൻഡ് ഡി വകുപ്പ് ഹോട്ട്-വിൽക്കുന്ന ഫോൺ മൊദ്ലെസ് 'വലിപ്പം.

വാര്ത്ത

ഷേന്ഴേൻ കൈരുഇ ഒപ്തൊ-ഇടപെടലുകള് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

  • Anti-blue light eye protection tempered glass screen protector

    The phone protects the eyes more. Anti-blue light tempered glass film, blue light AB glue is the core. There are many types of mobile phone protective films on the market, mainly PET mobile phone protective film and tempered glass film. For Meicheng anti-blue light tempered glass film, the core i...

  • What is the difference between mobile phone film and film?

    Everyone is familiar with mobile phone film, after all, it is necessary for mobile phone protection. However, there are many types of mobile phone films on the market, and the quality is also uneven. So what is the difference between the mobile phone film and the film? The mobile phone film is ma...

  • Is the film that comes with Huawei mobile phone a tempered film?

    No, the film that comes with the mobile phone is generally not a tempered film, but an ordinary TP film. Tempered glass mobile phone film is a new mobile phone protective film launched in China in 2012. It is a high-end new product with the most enhanced protection for the screen. The thickness o...

കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

പുതിയ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെഷിനറി ഉപകരണങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഘ്ഥെര്