අපි ගැන

ෂෙන්සෙන් Kairui Opto-elec කම්පැනි ලිමිටඩ්, තිර ආරක්ෂකයින් සහ ජංගම දුරකථන නඩු නිරත, සංකීර්ණ සේවා සැපයීම සහ වෘත්තීය අලෙවි කණ්ඩායම සමග ඔබගේ සියලු ගනුදෙනු වඩාත් ඵලදායී බවට පත් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණය පිරෙන, දැඩි තත්ත්ව පාලන (IQC, IPQC එක් එක් මාර්ගය සඳහා, FQC, OQC, ප්රමානාත්මක ලිහිල්), අලුතින් නිවැරදි ප්රමාණයෙන් වෘත්තීය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව උණුසුම් අලෙවි දුරකතන modles 'විශාලත්වය සඳහා කල්තියා.

පුවත්

ෂෙන්සෙන් Kairui Opto-Elec සමාගම,

  • Anti-blue light eye protection tempered glass screen protector

    The phone protects the eyes more. Anti-blue light tempered glass film, blue light AB glue is the core. There are many types of mobile phone protective films on the market, mainly PET mobile phone protective film and tempered glass film. For Meicheng anti-blue light tempered glass film, the core i...

  • What is the difference between mobile phone film and film?

    Everyone is familiar with mobile phone film, after all, it is necessary for mobile phone protection. However, there are many types of mobile phone films on the market, and the quality is also uneven. So what is the difference between the mobile phone film and the film? The mobile phone film is ma...

  • Is the film that comes with Huawei mobile phone a tempered film?

    No, the film that comes with the mobile phone is generally not a tempered film, but an ordinary TP film. Tempered glass mobile phone film is a new mobile phone protective film launched in China in 2012. It is a high-end new product with the most enhanced protection for the screen. The thickness o...

තවත් නිෂ්පාදන

නවතම උසස් තත්ත්වයේ යන්ත්ර සූත්ර හා උපකරණ තොරතුරු ghther